RESERVEREN

Privacyverklaring

Privacy
Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor
kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk
mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke
B&B Hof van Yde
Norgerweg 159
Tel: (+31)6 – 46222153
Email: info@hofvanyde.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
B&B Hof van Yde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens (indien opgegeven)
Telefoonnummer
E-mailadres

Met welk doel verwerken wij de gegevens?
B&B Hof van Yde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor het maken van een reservering;
Om aan te sluiten op uw wensen;
Het bestellen van een cadeaubon;
Om u te informeren;
Het afhandelen van betalingen;
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
B&B Hof van Yde maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen die besluiten
neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
B&B Hof van Yde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U gegevens worden na 7 jaar verwijderd,
gelijk aan de wettelijke bewaartermijn t.b.v. de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
B&B Hof van Yde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B&B
Hof van Yde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
B&B Hof van Yde gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Hof van Yde en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hofvanyde.nl
Om er zeker van te zijn dat uw verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B&B Hof van Yde wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
B&B Hof van Yde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hofvanyde.nl

Scroll to top